10 προσλήψεις στο Δήμο Κομοτηνής

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή προσκαίρων αναγκών προσωπικού για πυρασφάλεια του Δήμου Κομοτηνής, που εδρεύει στην Κομοτηνή, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.))

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω και με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)), άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α΄ (διαξονικού)

6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα τα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο (email dkomot@otenet.gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (κ. Δημήτριος Καρακώτσιος τηλ 2531352443) μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, ήτοι από 9-4-2020 μέχρι και την 16-4- 2020.

Share.

Comments are closed.