5 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

0

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει  την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης και αριθµού ατόµων:

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν αποκλειστικά τη συνηµµένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία µας (Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας), µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ KAI MONO µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στα e.mail: digalaki@crete.gov.gr, petraki@crete.gov.gr και paliatsiou@crete.gov.gr. Η αίτηση να αποσταλεί και στα τρία e.mail.

Share.

Comments are closed.