13 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κρωπίας

0

Ο ∆ήµαρχος Κρωπίας ανακοινωνει την πρόσληψη της πρώτης (1ης ) διαδικασίας δέκα τριών (13) ατόµων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και δύο (2) ∆Ε Οδηγών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών (µέσα σε συνολικό διάστηµα 12 µηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ∆/νσης Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, στο ∆ηµαρχείο Κρωπίας , ταχ. δ/νση: Βασ. Κων/νου 47, Τ.Κ. 19441, Νοµού Αττικής, και συγκεκριµένα στο Γραφείο Προσωπικού στον αρµόδιο υπάλληλο κ. Μαρκαριάν Κάρολο (τηλ. επικοινωνίας: 210-6026272 εσωτ. 163 ή 181) εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων του ∆ήµου Κρωπίας , δηλαδή έως και τη ∆ευτέρα 18 Μαΐου 2020.

Share.

Comments are closed.