32 προσλήψεις στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

0

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 14/9/2020, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου.

  • 1 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
  • 1 ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας
  • 30 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Οδοκαθαριστών

Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη με απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: anzervou@1525.syzefxis.gov.gr ή o.savvani@1525.syzefxis.gov.gr, είτε με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μαράσλειο Μέγαρο, 1ος όροφος, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α ,49132 Κέρκυρα), εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων δηλ. από την Παρασκευή 08/05/2020 έως και την Τρίτη 12/05/2020.

Share.

Comments are closed.