Προσλήψεις γιατρών στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

0

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) επικουρικών ιατρών για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση του κορωνοϊού covid-19.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ανάγκης στελέχωσης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

Share.

Comments are closed.