Προσλήψεις στο Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

0

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) -σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213), όπως το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 101του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α’184), καθώς και των διατάξεων της παρ. 2 περ. (θ) του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), όπως ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών στον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Αρχιπλοηγών- πλοηγών

Μηχανοδηγών Πλοηγίδων

Οι έχοντες τα παραπάνω προσόντα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, άτομο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 08.00 έως 14.00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης / Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης (Εντός Λιμένος, Τ.Κ.: 54110, Πληροφορίες στο τηλ.: 2313-325899) από την Δευτέρα 11-05-2020 έως και τη Τετάρτη 20-05-2020.

Share.

Comments are closed.