Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

0

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ως εξής:

1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων)

1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (µηχανοκίνητων σαρώθρων)

2 ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/). Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr, από 15-05-2020 έως και 22-05-2020, µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.

Share.

Comments are closed.