22 προσλήψεις για ένα χρόνο στο ΚΕΘΕΑ

0

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ως εξής:

Μονάδα για Άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα – Περιφέρεια Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

 • ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 1
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 2
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 1
 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 1
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1

Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης με έδρα τα Χανιά

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1
 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 1
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1

Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης με έδρα τον Άγιο Νικόλαο

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1
 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 1
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
 • ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 1

Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 1
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 1
 • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
 • ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα (γενικά και ειδικά) των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει :

I.Nα συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΚΕΘΕΑ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.kethea.gr) – ενότητα «ΝΕΑ».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 και λήγει την 1η  Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΚΕΘΕΑ.

IΙ. Να αποστείλουν στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) : crete@kethea.gr μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από τις 18 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, έως την 1η  Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής τoυ στο ΚΕΘΕΑ.

Share.

Comments are closed.