Οκτώ νέες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης

0

Με οκτώ υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Περιφέρεια Κρήτης.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, 6,5 μηνών και όχι πέραν της 30 Νοεμβρίου 2020. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

ΠΕ Γεωπόνων8

Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Ηλικία 18-65

Χρόνος ανεργίας

Εμπειρία

Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά

Φωτοτυπία ταυτότητας

Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Βεβαίωση ΟΑΕΔ.

Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης

Βεβαίωση εμπειρίας

 

 

Share.

Comments are closed.