Θέσεις εργασίας στον δήμο Νότιας Κυνουρίας

0

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την ημερομηνία της πρόσληψης έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 02 Ιουνίου 2020

ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας 2

Προσόντα

Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980

Ηλικία 18 - 65

Χρόνος ανεργίας

Εμπειρία στην πυράσφαλεια

Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά

Φωτοτυπία ταυτότητας

Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Βεβαίωση ΟΑΕΔ.

Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης

Βεβαίωση εμπειρίας

Share.

Comments are closed.