Τέσσερις νέες προσλήψεις στην Καλαμαριά

0

Με τέσσερις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Καλαμαρίας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την 01 Ιουνίου 2020

ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 4

Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Άδεια άσκησης επαγγέλματος

Ηλικία 18 - 65

Χρόνος ανεργίας

Εμπειρία

Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά

Φωτοτυπία ταυτότητας

Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ

Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Βεβαίωση ΟΑΕΔ.

Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης

Βεβαίωση εμπειρίας

Share.

Comments are closed.