17 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αίγινας

0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με διάρκεια τεσσάρων έως 13.09.2020 (Π.Ν.Π. άρθρο 24 του Φ.Ε.Κ 64/τ. Α΄/14.03.2020) και ειδικότερα:

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων 2

ΥΕ Εργατών καθαριότητας 5

ΥΕ Εργατών οδοποιίας 1

ΥΕ Εργατών ύδρευσης 2

ΔΕ Διοικητικού 1

ΔΕ Πληροφορικής 1

ΔΕ Φυλάκων 1

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1

ΔΕ Μηχανολογίας 1

ΔΕ Ναυαγοσωστών 2

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 01/06/2020 έως 03/06/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,με κάθε πρόσφορο τρόπο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αίγινας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Αίγινας, Οινώνης 3, Αίγινα, ΤΚ 18010

Πληροφορίες κα Θ. Παπαδοπούλου (22973 20034).

Share.

Comments are closed.