40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

0

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα (40) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ως εξής:

∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 5
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 2
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 27

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/). Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr, από 03-06-2020 έως και 09-06-2020, µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Share.

Comments are closed.