10 προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

0

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου στο πλαίσιο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες ανά τοποθεσία σύμφωνα με τα κάτωθι:

  • 2 ΠΕ Βιολόγων
  • 2 ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Μοριακών Βιολόγων
  • 4 ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
  • 2 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Ε.Ο.Δ.Υ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123.

Share.

Comments are closed.