Πρόσληψη Επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

0

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α.) ανακοινώνει οτι καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα για την πρόσληψη πενήντα τριών συνολικά ατόμων ως εξής:

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ Θέσεις 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ Θέση 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Θέσεις 4
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θέσεις 10
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θέσεις 8
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Θέσεις 4
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέσεις 3
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Θέσεις 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Θέσεις 19

Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού έχουν όλοι όσοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος.
  2. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996, ή Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Για την απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.2313331540, των κατωτέρω επιπέδων του Συμβουλίου της Ευρώπης:

  • Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού.
  • Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
  • Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76), το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους ομογενείς και ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

  1. Οι άνδρες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων έχει νομίμως αναβληθεί μέχρι ημερομηνία που έπεται της 30ης.09.2020.

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων:

α) Για τους υποψηφίους της ειδικότητας ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων, εάν είναι απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχολών και ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους αποφοίτους

Νοσηλευτικών Σχολών το 16ο έτος της ηλικίας χωρίς την υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες).

β) Για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

  1. Δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης (άρθρο 8 ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:

α) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) Δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ε) Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

  1. Υποβάλουν εντός της προθεσμίας υποβολής την αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη.
  2. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα προσόντα (π.χ. τίτλο σπουδών, κ.λπ.), τα μη υποχρεωτικά βαθμολογούμενα προσόντα, που δηλώνουν στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους οι υποψήφιοι/υποψήφιες υποχρεούνται να υποβάλλουν κατά την υποβολή της αίτησής τους τα απαιτούμενα για τον έλεγχο δικαιολογητικά άλλως δεν λαμβάνονται υπόψιν.

  1. Η προκήρυξη μαζί με το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.kkppa.gr.

Η αίτηση υποβάλλεται : από την Τετάρτη 1-7-2020 έως και την Παρασκευή 10-7­2020 .

α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dilosi@0280.syzefxis.gov.gr μαζι με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα

β) ταχυδρομικά (υε συστηυένη επιστολή) στην Δ/νση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής Αν.Τσόρα 5, Αθήνα Τ.Κ. 11521. Το ευπρόθεσυο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται υε βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Share.

Comments are closed.