11 θέσεις εργασίας στη Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

0

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

1 ΠΕ Περιβάλλοντος

4 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

3 ΔΕ Οδηγών

3 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350718, 2237350729). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 01-07-2020, (ημερομηνία ανάρτησης) έως και 8-07-2020.

Share.

Comments are closed.