5 θέσεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Δωρίδος

0

O Δήμος Δωρίδος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μήνες μέσα σε
συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικά πέντε (5) άτομα , για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος 33058 Ερατεινή, απευθύνοντάς την στο τμήμα διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. Επικοινωνίας 2266350300) μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της ήτοι από : 2/7/2020 εως 8/7/2020.

Share.

Comments are closed.