50 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

0

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο του νοµού Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 5 ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων Γ κατηγορίας (Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
  • 3 ∆Ε Οδηγών Γ + Ε κατηγορίας (Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
  • 2 ∆Ε Οδηγών Γ και ∆ κατηγοριών (Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
  • 40 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Οδοκαθαριστές και Συνοδοί Απορριµατοφόρου)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, Τ.Κ. 17562 Παλαιό Φάληρο,απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Τµήµατος ∆ιοικητικού της ∆/νσης∆ιοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ.κ. Παπαθεοχάρη Αλέξανδρου, Πρέντζια Κωνσταντίνου, Πραντάλου Μαρίας, Μπαβέλα Ιωάννη, Στεφάνου ∆έσποινας, Κολιού Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 213.2020.202, 213.2020.203, 213.2020.204, 213.2020.205, 213.2020.206 και 213.2020.207).

Share.

Comments are closed.