3 θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Εναλίων Αρχαιοτήτων

0

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΠ ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ 2014-2020» Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό», της ενταγμένης στο ΕΠ «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» πράξης με τίτλο «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΕΑΧ) στην Αλόννησο και στο Δυτικό Παγασητικό» για χρονικό διάστημα πέντε (05) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της σύμβαση, έως την λήξη του υποέργου εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά,με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση eena@culture.gr
β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, Τ.Κ 11742, Αθήνα, υπόψη κ. Αριστείδη Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2109235105),
γ) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, Τ.Κ 11742, Αθήνα, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ. 210- 9235105).

Share.

Comments are closed.