Θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

0

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρία (3) άτοµα για την υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2020 του ∆ήµου Πειραιά», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015 στο Ε.Π. «Αττική 2014 -2020», του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον” που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνολικής διάρκειας έως τη λήξη της Πράξης ήτοι 31-12-2020:

  • Ένα (1) στέλεχος ως Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου,µε κωδικό 100
  • Ένα (1) στέλεχος ως Στέλεχος Marketing, µε κωδικό 101
  • Ένα (1) στέλεχος ως ∆ιοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης, µε κωδικό 102

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει τηνυπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 09:00 π.µ. – 15:00 µ.µ., από 15-07-2020 έως και 24-07-2020. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση  12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.

Share.

Comments are closed.