140 θέσεις εποχικών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους - Σε εξέλιξη οι αιτήσεις

0

Αιτησεις δεχονται αυτη την περιοδο μουσεια και αρχαιολογικοί χώροι προκειμανου να καλυψουν 140 εποχικές θέσεις.  Το Μουσειο Ακροπολης ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων ως Προσωπικό Ασφαλείας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν: α)Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β)Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,(οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.30 μέχρι τις 13.30) είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

Παραλληλα, με 80 εποχικούς υπαλληλους και εξειδικευμένο προσωπικό ενισχύονται μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (εως 15/7) 27410 32630

 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών       2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης (εως 16/7)    25410 51003

 • ΠΕ Αρχαιολόγων             3
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών       6
 • TE Συντηρητών
 • Αρχαιοτήτων     1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου (εως 16/7)     25510 26103

 • ΠΕ Αρχαιολόγων             1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (εως 16/7)        210 3250148

 • ΠΕ Αρχαιολόγων             2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (εως 17/7)    210 3250148

 • ΔΕ Μαρμαροτεχνίτες     1
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών       1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (εως 20/7)        2810 279210

 • ΠΕ Αρχαιολόγων             8
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών            1
 • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών      1
 • ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Έργων   1
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού       1
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης    6
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών       32

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας (εως 20/7)      26820 89890

 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων &
 • Έργων Τέχνης    2

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (εως 20/7)       27520 97612

 • ΠΕ Αρχαιολόγων             1
 • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών    1
 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών            1
 • ΠΕ Αρχιτεκτόνων             1
 • ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού         1
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών       6

Share.

Comments are closed.