5 προσλήψεις στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

0

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου στο πλαίσιο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες ανά τοποθεσία σύμφωνα με τα κάτωθι:

2 ΠΕ Ιατρών

2 ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Μοριακών Βιολόγων

1 ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΕΟΔΥ, Αγράφων 3-5, Μαρούσι, ΤΚ 15123.

Share.

Comments are closed.