10 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κέρκυρας

0

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (09) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια) και ενός (01) ατόμου (μέχρι 60 ημερομίσθια) στις ελαιοκομικές περιοχές για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2020.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες,
με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κέρκυρας.

Share.

Comments are closed.