Εποχικούς υπαλλήλους προσλαμβάνει ο Δήμος Πατρέων

0

Το ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων» ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση επειγουσών εποχικών αναγκών του 5ου και 6ου Θερινού Κ∆ΑΠ µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας µέχρι δύο (2) µήνες, από την υπογραφή της σύµβασης και για το διάστηµα λειτουργίας του 5 ου και 6ου Θερινού Κ∆ΑΠ ως εξής:

6 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
2 ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
2 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
19 ∆Ε ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΠΑΙ∆ΙΩΝ
2 ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ
4 ∆Ε ΦΥΛΑΚΩΝ
2 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
10 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 ∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
1 ΠΕ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΩΝ
1 ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους και εν γένει των τίτλων που αποδεικνύουν τα προσόντα που απαιτούνται από τις επιµέρους ειδικότητες. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιµίας αυτού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση.

Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά όπως προβλέπεται στις επιµέρους ειδικότητες.

Υπεύθυνη δήλωση κατά το Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση).

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία επιλέγονται.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο (12µηνο) από την τελευταία ηµέρα της νέας σύµβασης έχουν απασχοληθεί σε φορείς του δηµοσίου ή ευρύτερου δηµοσίου τοµέα του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009, µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επιµέρους ειδικότητες Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

∆ικαιολογητικά απόδειξης Εµπειρίας σε Θερινά Κ∆ΑΠ (εφόσον υπάρχει σχετική εµπειρία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά στα γραφεία (ισόγειο) του ΝΠ∆∆ «Κοινωνικός Οργανισµός ∆. Πατρέων» (Γούναρη 76, Πάτρα – τηλ: 2610-390.975) κατά τις εργάσιµες ώρες και µέρες από τις 24/5/2016 έως και τις 3/6/2016. Κατά των αποτελεσµάτων επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης εντός δύο ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία µας (Γούναρη 76, Πάτρα).

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Share.

Comments are closed.