Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

0

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει ότι καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο και καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής , στην διεύθυνση Τσόχα 5 Αθήνα , Τ.Κ. 11521 ή να τη στείλουν ταχυδρομικώς με απόδειξη. Οι κλάδοι για τους οποίους καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού είναι:

ΤΕ Λογοθεραπευτών
ΔΕ Βρεφοκόμων
ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών
ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών
ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
ΔΕ Τεχνικού- Μαγείρων
ΔΕ Τεχνικού Βοηθών Μαγείρων
ΔΕ Τεχνικού- Εργατών
ΔΕ Πληροφορικής
ΥΕ Βοηθ. Υγειον. Προσ.-Τραυματιοφορέων

Στους καταλόγους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι τίτλοι σπουδών αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της ανακοίνωσης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π.Α www.kkppa.gr και στα καταστήματα των Παραρτημάτων του Κέντρου. Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού (σύμφωνα με τη διάταξη παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4052/2012) λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο δημόσιο τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα , από βεβαίωση εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει.

Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους του Επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επόμενου έτους από το έτος εγγραφής τους.

Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν στην Υπηρεσία μας θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ( όπου απαιτείται)
Υπεύθυνη δήλωση η οποία χορηγείται από την υπηρεσία
Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων.

Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών προϋπηρεσίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4052/2012 και αναφέρονται παραπάνω.

Το Επικουρικό προσωπικό κατά το χρόνο απασχόλησης του, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του Κέντρου.

Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κλάδων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν μόνο κλάδο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προσωπικού του Κ.Κ.Π.Π.Α, τηλ. 2132031034-031-032 κατά τις ώρες 07:00 πμ- 15:00 μμ.

Ολόκληρη η Προκήρυξη ΕΔΩ

Share.

Comments are closed.