Θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

0

Πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου δίµηνης χρονικής διάρκειας µε τις παρακάτω ειδικότητες:

Ένας (1) χειριστής µηχανήµατος έργου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου, ειδικότητας 1 για τα Μ.Ε. 1.3 (Τσάπες αλυσότροχες και λαστιχοφόρες όλων των τύπων ως και τα σύνθετα µηχανήµατα τύπου jcb κλπ (Π.∆. 113/2012) ή οµάδας Β΄, ∆΄ τάξης σύµφωνα µε το Π∆ 31/1990.
Ένας (1) χειριστής µηχανήµατος έργου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου, Οµάδας Α, ειδικότητας 3 για τα Μ.Ε. 3.5 (∆ιαµορφωτήρας Grader) σύµφωνα µε το Π.∆. 113/2012 ή Οµάδας Ζ΄, Γ΄ τάξης σύµφωνα µε το Π∆ 31/1990.
Τέσσερις (4) εργάτες ΥΕ Εργατών .
Β. Το προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί υπό τις οδηγίες του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας.

Γ. Οι υποψήφιοι που πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, καταθέτουν αυτοπροσώπως αίτηση στη ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Ηλείας 3ος όροφος στο Τµήµα Προσωπικού α̟ό 25-5-2016 έως 2-6-2016 µε τα παρακάτω προβλεπόµενα δικαιολογητικά:

Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά  στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και η αντίστοιχη ∆ΟΥ, καθώς και ο αριθµός Μητρώου ΙΚΑ.
-Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών.
-Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικά ήτοι:  α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντικήδυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,  β) είναι υπόδικος και έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε,  γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,  δ) τελεί υπό πλήρη ή µερική στερητική δικαστική συµπαράσταση.  Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύµατος σύµφωνα µε τα παραπάνω αναγραφέντα και προκειµένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρείται ο ενδιαφερόµενος από το κώλυµα επειδή έχει εκτίσει την ποινή του, ή επειδή έχουν αρθεί τα µέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή επειδή έχει απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 του Ν. 2207/1994).
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
-Φωτοτυπία ταυτότητας.
-Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχει απασχοληθεί στον φορέα µας (Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας) µέσα στο τελευταίο 12µηνο, ούτε έχει απασχοληθεί στο δηµόσιο για περισσότερους από οκτώ (8) µήνες µέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών (αρθρ. 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1994).  Επισηµαίνεται ότι ο υπολογισµός του δωδεκάµηνου, γίνεται µε αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
-Άδεια χειριστή µηχανηµάτων σύµφωνη µε τις ζητούµενες ειδικότητες.

Η προκήρυξη

Share.

Comments are closed.