Προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ

0

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Δικτύου, που εδρεύει στην Αθήνα, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Αυτοματισμών και Οργάνων (Ραδιοτεχνίτες
1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου)
1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Διεύθυνση Δικτύου, Λ. Συγγρού 24, Τ.Κ.117 42 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη: κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δέσποινας ή κ. ΜΠΙΛΑΛΗ Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9090956 και 9090957). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η Ανακοίνωση

Share.

Comments are closed.