Θέση δημοσιογράφου στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών

0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με αντικείμενο τη συμμετοχή σε επικοινωνιακές δράσεις & συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων.

1 ΠΕ στον τομέα Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή των Διεθνών/Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Φεβρουαρίου 2017.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στους δικτυακούς τόπους: http://www.ekt.gr/tenders.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την Τρίτη 21η Φεβρουαρίου 2017 τα ακόλουθα:
1.Αίτηση, συμπληρωμένη με τα στοιχεία του υποψηφίου και τον κωδικό της θέσης για την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον του και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr/tenders.

2.Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986), υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο, στην οποία θα δηλώνεται:
 η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος.
 η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης
 για τους άνδρες, η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων μέχρι 01.03.2017, ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
 η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία.

Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.gspa.gr/%283200030680043257%29/documents/υπευθυνη%20 δηλωση.doc

3.Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα Europass σε μορφή αρχείου Open Document Text (.odt) ή .doc/.docx. Για την παραγωγή των παραπάνω μορφών αρχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν προγράμματα επεξεργασίας κειμένου όπως Libre Office Writer, Open Office Writer, Microsoft Word. Πληροφορίες για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος Europass παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp), από τον οποίο διατίθενται επίσης πρότυπα αρχείων προς συμπλήρωση (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/Euro passCV/CVTemplate.csp).
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση των προσόντων τους και ως εκ τούτου στο βιογραφικό τους σημείωμα πρέπει να γίνονται σαφείς τεκμηριωμένες αναφορές των προσόντων τους σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής όσο και οποιουδήποτε στοιχείου μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητα τους.

Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται κατά προτίμηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.ekt.gr/tenders.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Share.

Comments are closed.