9 θέσεις επιστημονικού προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων μέσω ΑΣΕΠ

0

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Για όλες τις θέσεις απαιτείται:
Α) Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας.
Β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου (τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ

Δείτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΘΕΣΕΙΣ/
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εποπτεία, Παρακολούθηση και Έλεγχος Αγοράς

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μηχανικών ή Οικονομικών Σπουδών ή Μαθηματικών ή Νομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Ναυτιλιακά ή Οικονομικά και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος σε θέματα εποπτείας αγοράς και ανταγωνισμού. 1 θέση
 ή
Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Ναυτιλιακά ή Οικονομικά και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα εποπτείας αγοράς και ανταγωνισμού.

Ανάλυση και Οικονομική Τεκμηρίωση

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Οικονομικών Σπουδών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Οικονομικά ή Ναυτιλιακά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης ή Οργάνωσης και Λειτουργίας Λιμένων. 2 θέσεις
ή
Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Οικονομικά ή Ναυτιλιακά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης ή Οργάνωσης και Λειτουργίας Λιμένων.

Τεχνική Αξιολόγηση Λιμενικών Έργων

Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Λιμενικών Έργων ή Ανάπτυξης Λιμενικών Υποδομών ή στη Διαχείριση Παρακτίων Ζωνών και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος στο σχεδιασμό λιμενικών έργων ή κατασκευή και συντήρηση λιμενικών έργων. 2 θέσεις
ή
Μεταπτυχιακός τίτλος σε θέματα Λιμενικών Έργων ή Ανάπτυξης Λιμενικών Υποδομών ή στη Διαχείριση Παρακτίων Ζωνών και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου στο σχεδιασμό λιμενικών έργων ή κατασκευή και συντήρηση λιμενικών έργων. και
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Οικονομική Διαχείριση

Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Διδακτορικό δίπλωμα στη Λογιστική ή Χρηματοοικονομική και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος στη Λογιστική ή Χρηματοοικονομική ή Οικονομική Διαχείριση. ή 2 θέσεις
Μεταπτυχιακός τίτλος στη Λογιστική ή Χρηματοοικονομική και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική ή Χρηματοοικονομική ή Οικονομική Διαχείριση. και
Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος.

Διοίκηση Προσωπικού

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μηχανικών ή Οικονομικών Σπουδών ή Μαθηματικών ή Νομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση ή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος. 1 θέση
ή
Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση ή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου.

Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μηχανικών ή Οικονομικών Σπουδών ή Μαθηματικών ή Νομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Διδακτορικό δίπλωμα στην Πληροφορική και εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος σε Πληροφοριακά ή Επικοινωνιακά Συστήματα. 1 θέση
ή
Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική και εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου σε Πληροφοριακά ή Επικοινωνιακά Συστήματα.

Share.

Comments are closed.