9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χαλανδρίου

0

Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Χαλανδρίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9), στο ∆ήµο Χαλανδρίου, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

• 2 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
• 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
• 2 ΥΕ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
• 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ
• 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
• 1 ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Χαλανδρίου, Αγ. Γεωργίου 30, Τ.Κ. 15234, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ιδιωτικού ∆ικαίου Προσωπικού, υπόψη κας Ε. Κοροµάντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023865, 862, 870) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Share.

Comments are closed.