Θέση Διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας στη ΔΕΗ

0

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλών προδιαγραφών με ειδική σύμβαση πενταετούς θητείας.

Ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας είναι ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας και αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας ηγείται του Τομέα Εταιρικών Σχέσεων, του Τομέα Εσωτερικής Επικοινωνίας και του Τομέα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης.
Η Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας είναι αρμόδια για να συμβάλει στην βέλτιστη διαμόρφωση της εικόνας της εταιρείας και στην έγκαιρη προώθηση των στόχων, των δράσεων και των θέσεων της προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με την χάραξη κατάλληλης επικοινωνιακής στρατηγικής και την ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων επικοινωνίας.

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Επεξεργασία των στόχων και της στρατηγικής της Επικοινωνίας της εταιρείας, με την υποστήριξη των Γενικών Διευθύνσεων και του Δ/ντή Τύπου και ΜΜΕ
Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικής για την Επικοινωνία της Επιχείρησης με το σύνολο του εξωτερικού της περιβάλλοντος, με στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της εικόνας της στην αγορά, σε συνάρτηση με τους Στρατηγικούς της Στόχους
Σχεδιασμός, σε συνεργασία με άλλες Δ/σεις της εταιρείας, και ανάπτυξη της εσωτερικής επικοινωνίας, με στόχο τη διαμόρφωση ισχυρής επιχειρηματικής κουλτούρας και την εμπέδωσή της στο σύνολο της Επιχείρησης
Παροχή υποστήριξης στις Γενικές Διευθύνσεις και επικουρία του Δ/ντή Τύπου & ΜΜΕ για τη διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων
Επικουρία του Δ/ντή Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης σε ότι αφορά στην ανάπτυξη της επικοινωνίας με τους μετόχους της Επιχείρησης και το επενδυτικό κοινό
Επικουρία του Δ/ντή Τύπου & ΜΜΕ στη συστηματική παρακολούθηση της κοινής γνώμης, και των αναφορών-σχολίων του Τύπου και των ΜΜΕ
Επεξεργασία και διαμόρφωση της ταυτότητας της Επιχείρησης, διοργάνωση εταιρικών διαφημιστικών εκστρατειών, συντονισμός διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών προϊόντων και υπηρεσιών
Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων Δημοσίων Σχέσεων της Επιχείρησης και δράσεων εταιρικών σχέσεων με ειδικά κοινά (τοπικές κοινωνίες, ΜΚΟ, κλπ.), σε συνεργασία με τις Γενικές Δ/νσεις και τον Δ/ντή Τύπου και ΜΜΕ
Υποστήριξη εκδηλώσεων σε επίπεδο Επιχείρησης (ημερίδες, συναντήσεις στελεχών, κ.λ.π.)
Ανάλυση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων Επικοινωνίας του συνόλου της Επιχείρησης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
• Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, επιθυμητός
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Η εμπειρία στο ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο, η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση, οι ειδικές γνώσεις
• Αναλυτική και συνθετική σκέψη, επινοητικότητα, κριτική σκέψη (ικανότητα κριτικής ανάλυσης των ΜΜΕ και κριτικής αντιμετώπισης των κοινωνικών φαινομένων)
• Επικοινωνιακή ικανότητα (άριστη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου, ικανότητα συλλογής πληροφοριών, ελέγχου δεδομένων, σύνθεσης ιδεών, μεθοδικής έρευνας)
• Στρατηγική σκέψη και προγραμματισμός
• Διορατικότητα και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων -διαχείριση κρίσεων
• Επαγγελματική συνέπεια
• Ομαδικότητα και συνεργασία
• Ικανότητα διαπραγματεύσεων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία επιλογής υποψηφιοτήτων θα διεκπεραιωθεί από την εταιρεία ICAP Advisory και η τελική επιλογή θα γίνει από τον

Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε.
Τα βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 03/03/2017.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο:210-5293228 και στο email: peoplesolution@icap.gr

Share.

Comments are closed.