8 προσλήψεις στο Δήμο Σοφάδων

0

Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινωνει οτι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, η οποία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης, δηλαδή έως 19.09.2017.

ΔΕ Φειριστών Φωματουργικών Mηχ/των (εκσκαφέας φορτωτής-JCB) 2
ΔΕ Φειριστών Φωματουργικών Mηχ/των (ισοπεδωτής γαιών -GRADER) 2
ΤΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 4

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Πρωτοκόλλου-Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49, 2ος όροφος Δημοτικού Κατ/τος, αριθμ. τηλ: 2443 3 53213 – 2443 3 53212) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από Δευτέρα 13.02.2017 έως και Πέμπτη 23.02.2017

Share.

Comments are closed.