Πειραιώς: Επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στο α’ τρίμηνο- 32 εκατ. ευρώ τα κέρδη

0

Επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε για το α’ τρίμηνο του 2018 η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς η μείωση του λειτουργικού κόστους και η ομαλοποίηση των προβλέψεων οδήγησαν σε επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στο α’ τρίμηνο  της χρονιάς.

Η Τράπεζα Πειραιώς στο εξεταζόμενο διάστημα κατέγραψε:

Συνεχιζόμενη Βελτίωση της Ποιότητας Ενεργητικού

– Μείωση NPE κατά €3,0 δισ. ετησίως, €5,6 δισ. από το υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015, και €0,7 δισ. χαμηλότερα το 1ο τρίμηνο του 2018.

  Δέκα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης των NPΕ.

Πωλήσεις δύο χαρτοφυλακίων NPEμικτής λογιστικής αξίας περίπου €2δισ. συνολικά κατά το 2ο 3μ18.

– Δείκτης κάλυψης ΝPEστο 51%, και 98% αν συμπεριληφθούν τα καλύμματα.

Ενίσχυση του Προφίλ Ρευστότητας και των Πηγών Χρηματοδότησης

– Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα €3,4δισ. σε ετήσια βάση και €0,5δισ. σε τριμηνιαία βάση κατά το 1ο3μ18, στα €41,4 δισ.

– Μείωση της χρηματοδότησης ELA στην περιοχή του €1δισ. σήμερα. Απεξάρτηση από το μηχανισμό ELA σύντομα.

– Δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 96% στην Ελλάδα από 118% ένα χρόνο πριν.

Η Εντατικοποίηση του Εξορθολογισμού Κόστους και η Μείωση του Εξόδου Προβλέψεων Αντισταθμίζουν τη Μείωση των Καθαρών Εσόδων από Τόκους

– Καθαρά έσοδα τόκων κάτω 16% ετησίως, λόγω αυξημένων προβλέψεων (4ο 3μ17, ΔΠΧΠ9).

– Καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 2% ετησίως, ενώ αναμένεται επιτάχυνση στα επόμενα τρίμηνα.

– Λειτουργικό κόστος μειωμένο κατά 6% ετησίως για τον Όμιλο και 7% στην Ελλάδα.Δείκτης κόστους προς έσοδα στο 56% (σε επαναλαμβανόμενη βάση για 1ο 3μ18)

– Έξοδο Προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις στο 1,60% σε συνέχεια των ενισχυμένων κατά €3 δισ. προβλέψεων από τον Σεπ.2017.

– Κερδοφόρο 1ο 3μ 18 στην Ελλάδα, με €32 εκατ. καθαρά κέρδη σε επαναλαμβανόμενη βάση

Διατήρηση Ισχυρής Κεφαλαιακής Βάσης

– Μεταβατικός Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι

(CET-1) στο 14,4%, συμπεριλαμβανομένων των αποεπενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

– Ικανοποιητική επίδοση στην Πανευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων.

-Σε εξέλιξη ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης, που δεν περιλαμβάνουν έκδοση κοινών μετοχών, για τη θωράκιση του ισολογισμού και την επιτάχυνση της υλοποίησης του στρατηγικού &επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών υλοποιήσαμε σειρά δράσεων. Πρώτον, αυξήσαμε σε μεγάλο βαθμό τις συνολικές προβλέψεις μας κατά περίπου €3δισ. από το Σεπτέμβριο του 2017, μειώνοντας το έξοδο προβλέψεων το επόμενο διάστημα.

Δεύτερον, εντατικοποιήσαμε την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τα έσοδα από προμήθειες, αντισταθμίζοντας μερικώς την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους, η οποία αποδίδεται στα χαμηλότερα λογιζόμενα υπόλοιπα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής θα είναι ορατά στα επόμενα τρίμηνα. Τρίτον, θέσαμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο αλλά υλοποιήσιμο «πρόγραμμα» μείωσης κόστους, με τα πρώτα αποτελέσματα να αποκρυσταλλώνονται κατά τη διάρκεια του 2018. 

Τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομείωσης Ακραίων Καταστάσεων 2018 που δημοσιεύθηκαν στις 5 Μαίου 2018 θέτουν τέλος σε μια αβεβαιότητα αρκετών μηνών για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα βελτιώνονται αισθητά, ακόμη και κάτω από τις συντηρητικές υποθέσεις που εφαρμόζονται σε μια τόσο απαιτητική εποπτική άσκηση.

Για την Τράπεζα Πειραιώς συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του Stress Test αντανακλούν τη σημαντική προσπάθεια που έχουμε καταβάλει για να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό αναδεικνύεται κυρίως υπό τις παραδοχές του «βασικού» σεναρίου της άσκησης, σύμφωνα με το οποίο ο Δείκτης Κεφαλαίων Common Equity Tier I της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 14,5%.

Η χρηματοοικονομική μας θέση θα ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της εφαρμογής ενός σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς ήδη υλοποιεί. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως την πώληση χαρτοφυλακίων NPE και την αποεπένδυση από μη-βασικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε λύσεις ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση μέσω μείωσης του σταθμισμένου ενεργητικού κατά €3,5δισ. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε δράση για να ενισχύσουμε τηνπαραγωγή κεφαλαίων: έχουμε δεσμευτεί για εξοικονομήσεις κόστους ύψους €200εκατ. την περίοδο 2018-2020, από τις οποίες €45εκατ. αφορούν στην εφαρμογή προγράμματος αποχώρησης προσωπικού που υλοποιήθηκε στις αρχές του 2018.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, καθοριστικούς παράγοντες για τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Το βελτιωμένο προφίλ χρηματοδότησης της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την επικείμενη εξάλειψη του ELA, διευκολύνουν την ισχυρή και θετική συνεισφορά στην επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.»   

Τράπεζα Πειραιώς: Ποιο είναι το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης

“Τα αποτελέσματα του stress test αποτυπώνουν τις σημαντικές προσπάθειες που έχουμε καταβάλει για τον μετασχηματισμό της Τράπεζας Πειραιώς σε όλα τα επίπεδα. Η Τράπεζα βρίσκεται σε ισχυρότερη χρηματοοικονομική θέση για να υλοποιήσει τους επιχειρησιακούς της στόχους”.

Τα παραπάνω επισήμανε στους αναλυτές των ξένων οίκων, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς, ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου

Όπως είπε, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την χρηματοοικονομική θέση, η Τράπεζα Πειραιώς θα υλοποιήσει εμπροσθοβαρές κεφαλαιακό σχέδιο, εξετάζοντας και την έκδοση εναλλακτικού non dilutable κεφαλαίου. Όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δηλώσει ότι θέλει να είναι δραστήρια στις αγορές χρέους. «Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάτι άμεσα, αλλά θα εξετάσουμε κάθε δυνατή επιλογή που δεν επιφέρει dilution στους μετόχους μας. Αυτό περιλαμβάνει από εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων έως Tier II capital», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, με την επισήμανση ότι η όποια κίνηση θα γίνει μέχρι τα τέλη του έτους. «Το capital plan που έχουμε συζητήσει με τον επόπτη δεν περιλαμβάνει αύξηση κεφαλαίου. Ο δείκτης των βασικών εποπτικών μας κεφαλαίων (CET1) θα ενισχυθεί κατά 100 μονάδες βάσης από εσωτερική παραγωγή κεφαλαίου και κατά επιπλέον 100 μονάδες βάσης από άλλες ενέργειες, οι οποίες δεν θα επιφέρουν απίσχναση των μετόχων μας, έως το τέλος του έτους», αναφέρθηκε.

Το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης που υλοποιείται ήδη περιλαμβάνει πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ήδη ολοκληρώθηκαν οι πωλήσεις της θυγατρικής στο Βελιγράδι και της Avis Hellas) και συγκεκριμένα της θυγατρικής στη Ρουμανία που αναμένεται να κλείσει μέχρι τα μέσα Ιουνίου, των θυγατρικών σε Βουλγαρία και Αλβανία που θα ανοίξουν ως διαδικασία το καλοκαίρι, ώστε να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2018, καθώς και οι πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των χαρτοφυλακίων Amoeba και Arctos. Οι δεσμευτικές προσφορές για το πρώτο χαρτοφυλάκιο αναμένονται στα μέσα Μαΐου.

Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε κατά την παρουσίαση στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Όπως αναφέρθηκε, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος Horizon που υλοποιεί από το 2017 η Τράπεζα, στόχος είναι η μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 200 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020. Ήδη έχουν προχωρήσει δράσεις 80 εκατ. ευρώ, των οποίων το αποτέλεσμα θα φανεί μέσα στα επόμενα 2 – 3 τρίμηνα. Αναφορικά με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, το ετήσιο όφελός του ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ. Συνολικά το αποδέχτηκαν 1.200 άτομα, εκ των οποίων 400 απομένει να αποχωρήσουν μέσα στα ερχόμενα τρίμηνα.

Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς έκανε επίσης αναφορά στη σημαντική μείωση του δανεισμού από τον ELA, η οποία διαμορφώνεται τώρα στο 1 δισ. ευρώ και αναμένεται να εκμηδενιστεί μέσα στο γ΄ τρίμηνο του έτους.

Αναφορικά με το μείζον θέμα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, επισημάνθηκε η μείωση των NPEs κατά 3 δισ. ευρώ ετησίως που πέτυχε η Τράπεζα. Στόχος για το 2019 είναι τα NPEs να υποχωρήσουν στα 20 δισ. ευρώ και τα NPLs στα 10 δισ. ευρώ. Κατά το ποσό των 3 δισ. ευρώ, η Τράπεζα σκοπεύει να προχωρήσει σε νέες χρηματοδοτήσεις εντός του 2018. Τα νέα δάνεια που θα χορηγηθούν κατανέμονται χονδρικά σε 1 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (περίπου 250 εκατ. ευρώ έχουν χορηγηθεί στο α΄ τρίμηνο), 1,5 δισ. ευρώ προς μεγάλες επιχειρήσεις και περίπου 400 εκατ. ευρώ στεγαστικά. Το 2019 η Τράπεζα Πειραιώς χορήγησε νέα δάνεια 2,7 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα, όπως αναφέρθηκε, βρίσκεται εντός των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Ο σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων και ο βαθμός αυτών που έχουν ρυθμιστεί και ξανακοκκινίζουν κινείται σε πτωτική τροχιά. Μέσα στο α΄ τρίμηνο 2018, όπως αναφέρθηκε, η Τράπεζα προχώρησε σε αναδιαρθρώσεις ύψους 2 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, αναφέρθηκε ότι τον Απρίλιο και μέχρι στιγμής τον Μάιο, η Τράπεζα προχώρησε σε 410 πλειστηριασμούς. Από αυτούς, το 80% των ακινήτων κατέληξε στην ίδια την Τράπεζα. Στόχος της Τράπεζας για το 2018 και 2019 είναι οι ρευστοποιήσεις να ανέλθουν σε 1,8 -1,9 εκατ. ευρώ. Όσο για την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τράπεζας properties4sale.gr, αναφέρθηκε ότι στην 4η δημοπρασία που διενεργήθηκε τον Μάρτιο πωλήθηκαν 33 ακίνητα ιδιοκτησίας της Τράπεζας (από 29,29 και 26 ακίνητα στις προηγούμενες τρεις δημοπρασίες). «Έχουμε συμμετοχή και από αγοραστές που δεν διαμένουν στην Ελλάδα. Προγραμματίζουμε δύο ακόμη δημοπρασίες μέσα στα ερχόμενα τρίμηνα», αναφέρθηκε.

Σχετικά με το κόστος κινδύνου (cost of risk) της Τράπεζας αναφέρθηκε ότι κινήθηκε στις 160 μονάδες βάσης το α΄ τρίμηνο 2018. Λόγω των επικείμενων πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων ο δείκτης κάλυψης αναμένεται να υποχωρήσει, αλλά μέσα στα επόμενα τρίμηνα θα παραμείνει στο εύρος των 150 – 180 μονάδων βάσης. 

Share.

Comments are closed.