2 προσλήψεις στα Χανιά

0

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας ΥΕ, για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, σύμφωνα με την υπ’αρίθ. 117/2018 (ΑΔΑ: Ω2ΦΚΟΚΩΗ-8ΗΝ) απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης:

2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση προσκομίζοντας επιπλέον: 1) φωτοτυπία ταυτότητος, 2) υπεύθυνη δήλωση για κώλυμα απασχόλησης σε φορείς δημοσίου τομέα (θα διατεθεί από την ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, Ακτή Ενώσεως και Πλατεία Κατεχάκη, ΧΑΝΙΑ Τ.Κ. 73132, (τηλ. επικοινωνίας: 28210 34200), έως την Παρασκευή 25/5/2018.

Share.

Comments are closed.