Προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Μάνης

0

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης προκειμένου να προσλάβει δύο (2) ΠΕ ή ΔΕ Ναυαγοσώστες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών Στούπα και Σάνταβας Αβίας μετά από την 74371/29.5.2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αριθμ. 44/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου Δυτικής Μάνης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 11-6-2018 έως και 15-6-2018. Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στην Διαύγεια και στον ισότοπο του Δήμου Δυτικής Μάνης ( www. dimosdytikismanis.gr)

Share.

Comments are closed.