12 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

0

Το Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων για την πλήρωση συνολικά δώδεκα (12) θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΚΚΠΠΚΜ και των Παραρτημάτων του ως ακολούθως:

  • 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  • 1 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  • 1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • 2 ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
  • 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικότητας θερμοϋδραυλικών)
  • 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικότητας οικοδόμων)
  • 2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ειδικότητας οδηγών Δ’ κατηγορίας)
  • 2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ειδικότητας πλυντών)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς
το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Παπαρηγοπούλου 7 Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 54630 Θεσσαλονίκη, ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου στην ίδια
διεύθυνση. Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κλάδων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν μόνο κλάδο και
κατηγορία. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Share.

Comments are closed.