5 προσλήψεις στο Δήμο Καλυμνίων

0

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καλυμνίων, που εδρεύει στην Κάλυμνο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • 1 ΠΕ Οικονομικού
  • 1 ΤΕ Δασοπόνων 
  • 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • 1 ΤΕ Λογιστών 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καλυμνίων/ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τ.Κ. 85200 – απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Γιαβάση Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2243360125). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.