8 προσλήψεις στη Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας

0

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ, που εδρεύει στην Πτολεμαιδα 25ης Μαρτίου 90 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ
  • 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  • 2 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
  • 2 ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • 1 ΥΕ ΒΟΗΘΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 90 Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα, απευθύνοντάς την στη Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας, υπόψη κ. Εφραιμίδου Όλγας (τηλ. επικοινωνίας: 2463027456 εσωτ. 109). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Share.

Comments are closed.