22 προσλήψεις στο Δήµο Κισσάµου

0

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι δυο (22) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους) του ∆ήµου Κισσάµου, που εδρεύει στην Κίσσαµο Ν. Χανίων, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 18 ΔΕ Εισπρακτόρων
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (Γκρέιντερ)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (JCB)
  • 2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κισσάµου, Πολεµιστών 1941, Τ.Κ.73400 Κίσσαµος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, υπόψη κας Μαγδαληνής Γαµπά (τηλ. επικοινωνίας: 28223-40210).

Share.

Comments are closed.