Προσλήψεις στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων

0

Εκδοση της αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, συνολικά έντεκα ατόμων (11) ατόμων στην Υπηρεσία του Ταμείου χρηματοδοτήσεως  Δικαστικών Κτιρίων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μήνων  (Α.Δ.Α.:  ΨΨ7Ξ46ΨΧΥΙ-ΓΚΖ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  (ΣΟΧ. 6 )και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96
Τ.Κ 11527 ΑΘΗΝΑ

Απευθύνοντας  την στο τμήμα Διοικητικό
(Υπόψιν κα  Πουπάκη)

Οι θέσεις είναι:

  • 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • 4 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
  • 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία    υποβολής των  αιτήσεων για την   πρόσληψη ενός (11) ατόμων    στο ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την αριθ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση της υπηρεσίας μας, αρχίζει την  Παρασκευή , 19 Απριλίου 2019  και λήγει την  Τρίτη  30  Απριλίου 2019.

Share.

Comments are closed.