9 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

0

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 30.09.2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και έως την ολοκλήρωσή του.

  • 1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού
  • 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
  • 3 ΠΕ Αρχαιολόγων
  • 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  • 3 ΥΕ Εξειδικευμένοι εργάτες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κων/νου Καραμανλή & Ζαφείρη, Τ.Κ. 35133 Λαμία απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας υπόψιν κ. Σταμοκώστα Αναστασίας ή κ. Καλαντζή Ηλία (τηλ. επικοινωνίας: 22310-47628/47629), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr), του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας από 20-05-2019 έως 24-05-2019 και ώρα από 9.00 μέχρι 14:00.

Share.

Comments are closed.