Θέσεις εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Ζακύνθου

0

O ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου Περιοχής Ζακύνθου, που εδρεύει στην Ζάκυνθο, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

2 ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων ∆ικτύων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./∆ΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Αγ. ∆ιονυσίου & Νταγιαπιέρα, Τ.Κ. 29100 – ΖΑΚΥΝΘΟΣ, απευθύνοντάς την στον Τοµέα Υποστήριξης υπόψη κυρίου Γιοµατάρη ∆ιονυσίου (τηλ. επικοινωνίας: 26950-45887).

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/05/2019 έως και 30/05/2019

Share.

Comments are closed.