Προσλήψεις γιατρών στη ΔΕΗ

0

Η ΔΕΗ Α.Ε., επαναπροκηρύσσει δύο (2) θέσεις Ιατρών, με τους οποίους προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου 8μηνης διάρκειας, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας προς τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ που εδρεύουν στους Νομούς του Πίνακα 1, εκ μέρους της ΕΣ.Υ.Π.Π. ΔΕΗ και ενίοτε προς τρίτους, για λογαριασμό της ΕΞ.Υ.Π.Π. ΔΕΗ (κωδικός CPV : 85121200-5).

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, οι υποψήφιοι πρέπει να:

α. Είναι Ιατροί, μέλη Ιατρικού Συλλόγου.
β. Κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση που δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποψήφιοι με την υπόψη ειδικότητα, θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της Απόφασης υπ’ αριθ. 43323/1983 (ΦΕΚ 3509/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/21.8.2018) και του Ν. 4578 (ΦΕΚ 200/3.12.2018), άρθρο 46, όπως και της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού υπ’ αριθ. 403/Δ9.8/21.2.2019.
γ. Έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Υποβολή Αιτήσεων από Τετάρτη 22.05.2019 έως και Τετάρτη 05.06.2019

Share.

Comments are closed.