210 θέσεις εργασίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

0

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα εννέα (199) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα, του Νομού Ιωαννίνων και συγκεκριμένα του εξής ανάυπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων:

  • 164 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)
  • 22 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
  • 7 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ)
  • 6 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ( ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου –Τ.Θ 1093- Τ.Κ 45500, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Φίλιου Ροδούλας ή κ. Πανταζή Αικατερίνης ή κ. Κατσούρα Ευθυμία (τηλ. επικοινωνίας:26510 -99548, 26510-99552, 551,554,550).

Share.

Comments are closed.