7 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Αττικής

0

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) που εδρεύει στην Αθήνα, Ν. Αττικής, και  συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 4 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • 1 ΠΕ Οικονομικού
  • 1 ΠΕ Πληροφορικής 
  • 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως από 10.00 – 14.00, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Λ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 11741 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών υπόψη κας Κ. Δημάκη (τηλ. επικοινωνίας: 210 9090452-3). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους εντός 10 ημερών, από 18/09/2019 έως και 27/09/2019 – 10:00 έως 14:00

Share.

Comments are closed.