Στελεχος στο Δήμο Τρικκαίων

0

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ανακοινώνει την σύναψη μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος Έξυπνης Πόλης (smart city), της Διεύθυνσης Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, που εδρεύει στα Τρίκαλα, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «BioCanteens – Sustainable school meals for green and healthy local food systems” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact III συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης έως και 4/12/2020 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος).

1 ΠΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως είτε, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες από 8.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 421 31, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Χρήστου Βαβίτσα ( τηλ. Επικοινωνίας 243 135 1182 )

Share.

Comments are closed.