Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στον Τομέα του Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

0

Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου σε Θέματα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας προκηρύσσει ο Δήμος Χανίων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν. 3584/07).
2) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 3584/2007).
3) Να διαθέτουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης, ήτοι σε θέματα Περιβάλλοντος & Καθαριότητας.

Share.

Comments are closed.