Προσλήψεις Φυσιοθεραπευτών στο Δήμο Βόλου

0

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου ανακοινωνει την πρόθεση της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου, για τη στελέχωση των δοµών ΚΗΦΗ Βόλου, ΚΗΦΗ Αγριάς, ΚΗΦΗ Νεάς Αγχιάλου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράµµατος Θεσσαλίας 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναµικού – ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ µε τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και για ένα χρόνο µε τη κάτωθι συγκεκριµένη ειδικότητα. Oι ανάδοχοι θα πληρωθούν µε την έκδοση αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού εκ µέρους τους.

3 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση που µπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία της ∆ιοίκησης ή από το δικτυακό τόπο της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ (www.kekpa.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Προύσσης 22- 26 µε Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στη Γραµµατεία υπόψιν κας Λευκαδίτου (τηλ. επικοινωνίας: 2421029908).

Share.

Comments are closed.