12 προσλήψεις στο Γενικο Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

0

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. KAI ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

12 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π.& Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Μεσογείων 24, Τ.Κ. 115 27, ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 213 2009810). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλέφωνα: 213 2009824 – 9826 – 9827 (κα Κουκολόγου, κα Ρωμάνου, κα Κανάκη) .

Share.

Comments are closed.