Γυμναστές στο Δήμο Δελφών

0

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο.) κατά την περίοδο 2019 – 2020 µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µέγιστη διάρκεια έως 8 µήνες µε ωριαία αποζηµίωση (ωροµίσθιο) µε αντίτιµο συνολικού αριθµού τεσσάρων (04) ατόµων ως εξής:

4 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την ανακοίνωση καθώς και να υποβάλλου αιτήσεις συµµετοχής µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες του Νοµού Φωκίδας ή της ανάρτησης της στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου ∆ελφών, στα γραφεία του ∆ήµου ∆ελφών (∆/νση: Ρ. Κοντορήγα 12 τηλ. 2265079144) καθηµερινά από 08.30 π.µ έως 15.30 µ.µ.

Share.

Comments are closed.